Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - polohopis

INSPIRE - Vodstvo - fyzické vody (HY_P)

INSPIRE - Vodstvo - sítě (HY_NET)

INSPIRE - Dopravní sítě - Letecká doprava (TN_AIR)

INSPIRE - Dopravní sítě - Lanová dráha (TN_CABLE)

INSPIRE - Dopravní sítě - Železniční doprava (TN_RAIL)

INSPIRE - Dopravní sítě - Silniční doprava (TN_ROAD)

INSPIRE - Dopravní sítě - Vodní doprava (TN_WATER)

INSPIRE - Využití území (LU)

Odkazy


ZABAGED® - polohopis - úvod

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je komplexní digitální geografický model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem ve veřejném zájmu. ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“). Obsah a předmět správy ZABAGED® je dán vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví. Seznam typů objektů včetně jejich definic, zdrojů dat, způsobu geometrického vyjádření, popisu poskytovaných vlastností a identifikačních klíčů do jiných ISVS vedený formou atributů, je publikován v Katalogu objektů ZABAGED® (pdf),
k vyhledání informací lze použít webovou verzi Katalogu.

ZABAGED® je využívána jako základní informační vrstva v územně orientovaných informačních a v řídících systémech veřejné správy ČR. Je také hlavním zdrojem informací pro tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000 a pro připravovanou Základní topografickou mapu od měřítka 1 : 5 000. ZABAGED® je současně zdrojem vybraných informací pro datovou strukturu INSPIRE a také pro připravované vojenské mapy podle standardů NATO. Na základě potřeb uživatelů je obsah ZABAGED® postupně rozšiřován a polohově zpřesňován.

ZABAGED® je v současné době tvořena 139 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®. Výškopisné části je na Geoportálu věnována samostatná sekce ZABAGED® - výškopis.

Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a terénním reliéfu. Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Je tvořena 136 typy geografických objektů. Polohopis ZABAGED® je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem.

Proces tvorby ZABAGED® započal v roce 1995, ale koncepční přípravy probíhaly už před tímto datem. V celém rozsahu území ČR a nadefinovaných objektů byla ZABAGED® naplněna v roce 2004. Chronologické informace o vzniku a vývoji ZABAGED® do roku 2014 jsou zdokumentovány v článku Základní báze geografických dat (ZABAGED®) - dílo jedné generace českých zeměměřičů, v časopisu GaKO, ročník 62/104, 2016, číslo 4.

Od počátku existence ZABAGED® jsou objekty pravidelně celoplošně revidovány a aktualizovány a to dvěma základními způsoby. Na podkladě dat dálkového průzkumu Země, z veřejně dostupných zdrojů na Internetu, šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a terénního místního šetření probíhá tzv. plošný (periodický) způsob aktualizace. Velký důraz je kladen také na využití výstupů z informačních systémů veřejné správy - vybrané typy objektů jsou aktualizovány průběžně ve spolupráci s primárními správci těchto dat formou tzv. průběžného způsobu aktualizace. Přehled o stavu aktualizace naleznete v tabulkách Stav plošné aktualizace,  Stav aktualizace stavebních objektů a Stav průběžné aktualizace, kde jsou také uvedeni zdrojoví tematičtí správci pro aktualizaci.

Data ZABAGED® jsou díky přesnějším výstupům z dálkového průzkumu Země a využíváním dalších zdrojů i geometricky zpřesňována. V letech 2013 – 2019 proběhlo na základě dat z leteckého laserového skenování cílené systematické zpřesňování vybraných typů objektů. Projekt byl zaměřen na evidované silnice a dálnice, železniční tratě, osy vodních toků a břehové čáry, terénní stupně, kótované body, včetně topologicky navázaných prvků. V letech 2015-2021 proběhlo komplexní polohové zpřesnění budov a dalších stavebních objektů a to s využitím dat ISKN.
V letech 2015-2021 proběhlo komplexní polohové zpřesnění budov a dalších stavebních objektů a to s využitím dat ISKN. V dalších letech bude postupně dokončováno zpřesňování staveb jen na území, kde v současnosti není dokončena digitalizace katastru. Stav a plán zpřesňování (včetně plánu aktualizace) naleznete zde.

Některé typy objektů obsahují v atributové části tzv. identifikátory, které tvoří integrační klíč pro zjištění podrobnějších údajů o geografickém objektu v databázi primárního správce dat. Tím jsou vytvářeny předpoklady pro integraci ZABAGED® v rámci informačního systému veřejné správy.

Vzhledem k obsahové a geometrické nekonzistenci informací poskytovaných jednotlivými primárními správci geografických dat zajišťuje Zeměměřický úřad jejich harmonizaci tak, aby ZABAGED® tvořila komplexní topologicky harmonizovaný geografický model území České republiky.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZABAGED® naleznete v pravém menu na této stránce.

ZABAGED® je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb a stahovací služby, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí služby je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejich prohlížení využít klienta Geoprohlížeč.

K objednání dat můžete využít internetový obchod.

Vhodným doplněním dat ZABAGED® je výstup z databáze Geonames.

Poslední aktualizace: 11.01.2023
Poslední revize:
Autor: 278